Neradus reikiamos prekės kreipkites į info@dalysmotociklams.lt.

Svetainės naudojimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Internetinė svetainė www.dalysmotociklams.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Motoparkas“ (įmonės kodas: 305260154; buveinės adresas: Eigulių 16A, Vilnius, (toliau – dalysmotociklams.lt ).

1.2.   Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp dalysmotociklams.lt ir Jūsų (toliau – Lankytojas arba Pirkėjas) dėl naudojimosi Svetaine. Šių Taisyklių taip pat privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros. Taisyklės yra neatskiriama prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos Lankytojui naudojantis Svetaine perkant prekes, dalis.

1.3.   Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, registruojantis, perkant prekes bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4.   Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5.   Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6.  dalysmotociklams.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles be atskiro pranešimo. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.7.   Vykdydamas atskirus projektus, pardavimų skatinimo akcijas, dalysmotociklams.lt gali taikyti kitas taisykles, pakeičiančias ar papildančias šias Taisykles be atskiro pranešimo, paskelbdamas tokias taisykles Svetainėje. dalysmotociklams.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

1.8.   Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1.   Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir visomis paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis ir t. t.) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save dalysmotociklams.lt (toliau – Duomenys).

2.2.   dalysmotociklams.lt visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

2.3.   Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. dalysmotociklams.lt ir Lankytojas susitaria,  jog dalysmotociklams.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. dalysmotociklams.lt jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4.   Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, dalysmotociklams.lt turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą dalysmotociklams.lt, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.5.   Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.

2.6.   Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne dalysmotociklams.lt, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.7.   Lankytojas, nurodydamas Duomenis, sutinka, jog dalysmotociklams.lt tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais teisės aktams neprieštaraujančiais tikslais. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo pateikti asmens Duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.8.   Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų Duomenų pagrindu, sukurto profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir kad dalysmotociklams.lt negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą.

2.9.   Nuostatos nustatančios asmens Duomenų apsaugą yra įtvirtintos "Privatumo apsaugos taisyklėse", kurios yra pateiktos šioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

2.10. dalysmotociklams.lt informuoja, jog tam, kad dalysmotociklams.lt galėtų pasiūlyti Lankytojui visavertes paslaugas Svetainėje, Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją dalysmotociklams.lt naudos atpažindama Lankytoją, kaip ankstesnį Svetainės naudotoją, rinkdama svetainės lankomumo statistiką. Lankytojas bet kada gali peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Lankytojas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos Lankytojui gali būti neprieinamos. dalysmotociklams.lt preziumuoja, jog naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka su tuo, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Lankytojas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į dalysmotociklams.lt bet kuriais Svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

3. dalysmotociklams.lt ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1.   dalysmotociklams.lt  pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas (pvz., tais atvejais, kai Lankytojas faktiškai naudojasi kitu, nei nurodė anketoje, el. pašto adresu) ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad dalysmotociklams.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas dalysmotociklams.lt dėl tokių veiksmų.

3.2.   Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne dalysmotociklams.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.3.   dalysmotociklams.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.4.   dalysmotociklams.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5.   Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.6.   Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.7.   Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nepadorų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį, necenzūrinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę dalysmotociklams.lt;

3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nepadoriu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nepadoriu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant dalysmotociklams.lt darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.7.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.7.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

3.8.   Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.9.   dalysmotociklams.lt ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, dalysmotociklams.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.10.     Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti dalysmotociklams.lt už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. dalysmotociklams.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.11.     Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog dalysmotociklams.lt nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų pateiktos informacijos turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl dalysmotociklams.lt neužtikrina tokio turinio teisingumo, tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.12.     Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio informacijos.

3.13.     Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio informacijos, kurią teiks dalysmotociklams.lt ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.14.     Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

3.14.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip neklaidinantis;

3.14.2. nepažeis dalysmotociklams.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

3.14.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

3.14.4. nesukurs jokių teisinių pareigų ir/ar teisinės atsakomybės dalysmotociklams.lt;

3.14.5. nebus įžeidžiantis, šmeižikiškas, nepadorus, pornografinis, grasinantis, užgaulus, diskriminacinis, necenzūrinis ar kitaip prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams.

3.15.     Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas dalysmotociklams.lt visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje (parduotuvėje) „www.dalysmotociklams.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.16.     Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne dalysmotociklams.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.17.     dalysmotociklams.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

3.18.     Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia dalysmotociklams.lt šias išimtines teises:

3.18.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

3.18.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

3.18.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu dalysmotociklams.lt ar kitų asmenų veikloje.

 

4. Prekių pirkimas Svetainėje

4.1.   Lankytojas norimas įsigyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – El. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti ant jos pavadinimo. dalysmotociklams.lt pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti El. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Kaip taisyklė, visas El. kataloge esamas prekes galima įsigyti. Tačiau dalysmotociklams.lt neatsako už tai, jeigu El. kataloge bus pateikta prekė, tačiau Lankytojas faktiškai jos įsigyti negalės.

4.2.   Visų prekių kainos yra nurodomos litais arba eurais (pasirinktinai). El. kataloge nurodyta kaina yra galutinė, t. y. į ją jau yra įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai. Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota. Pristatymo tvarka ir sąlygos (tarp jų ir įkainiai) yra pateikiami Svetainėje.

4.3.   Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją nusipirkti, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus ant „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Lankytojo perkamų prekių sąrašą – „Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.

4.4.   Lankytojas, norėdamas sudaryti „Krepšelyje“ esančių prekių pirkimo – pardavimo sutartį, tą gali padaryti spausdamas specialų aktyvų mygtuką „Tęsti“. Atsiradusioje užsakymo suvestinėje uždėti varnelę, kad sutinka su pirkimo-pardavimo sutartimi ir paspausti aktyvų mygtuką "Patvirtinti užsakymą". Jeigu Lankytojas jau yra užsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainės procedūrą prieš patvirtinant užsakymą. Jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti akytvia nuorodą "Prisijungti ir pirkti" ir atlikti registravimo procedūrą. Registracijos Svetainėje ir prekių pirkimo procedūra yra visiškai saugi. dalysmotociklams.lt griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos "Privatumo apsaugos taisyklėse", kurios yra pateiktos šioje Svetainėje.

4.5.   Lankytojas pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Su "Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi" susipažinau ir sutinku“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ , sudaro teisines pasekmes sukeliančią pirkimo – pardavimo sutartį. Nuo šio momento Lankytojas negali keisti „Krepšelio“ turinio. Tuo atveju, jeigu Lankytojas klaidingai paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, nesiekdamas sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, nori koreguoti anksčiau nurodytus duomenis ir/ar atšaukti užsakymą, jis privalo nedelsdamas susisiekti su dalysmotociklams.lt elektroniniu paštu info@dalysmotociklams.lt, ir išdėstyti savo prašymą. Priešingu atveju, bus laikoma, kad Lankytojas ir dalysmotociklams.lt sudarė „Krepšelyje“ esančių prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

4.6.   Lankytojas, užsisakant prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas patvirtinimo el. laiškas su visa reikalinga apmokėjimui informacija ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį patvirtinimą Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo pateikto užsakymo įrodymas.

4.7.   Už pasirinktas prekes Lankytojas gali sumokėti atlikęs pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą arba sumokėdamas grynaisiais prekių pristatymo (priėmimo – perdavimo) metu. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą banko skyriuje, privalo nurodyti užsakymo identifikavimo numerį bei savo vardą ir pavardę.

4.8.   dalysmotociklams.lt, gavusi apmokėjimą arba nurodymą, kad už prekes bus sumokėti atsiimant prekes grynais, atsiunčia Lankytojui patvirtinimą, kad užsakymas vykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Lankytojui procedūra. Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu. Jeigu Lankytojas el. paštu negauna patvirtinimo apie užsakymo vykdymą ir (arba)  užsakymo išsiuntimą, tai automatiškai nereiškia, kad užsakymas nebuvo priimtas. Lankytojas, pateikęs užsakymą Svetainėje ir per 24 valandas negavęs jokio patvirtinimo el. paštu, turi teisę kreiptis į dalysmotociklams.lt (el. paštu, telefonu ar kita forma) bei paprašyti pateikti užsakymo patvirtinimą, užsakymo išsiuntimo patvirtinimą ar užsakymo atmetimą.

4.9.   Prekės pristatomos arba perduodamos Pirkėjui šiais terminais:

4.9.1. Pirkėjui atsiimant prekes dalysmotociklams.lt sandėlyje (Motopro parduotuvėje (Eigulių 16A, Vilnius), ir jeigu užsakymo patvirtinimo metu prekė yra dalysmotociklams.lt sandėlyje – per 14 darbo dienų po apmokėjimo atlikimo, jeigu apmokant naudojamasi internetine bankininkyste, arba po patvirtinimo apie apmokėjimą iš banko gavimo, jeigu apmokama pavedimu banko skyriuje, arba po užsakymo pateikimo (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo), jeigu pasirinktas apmokėjimo grynais būdas;

4.9.2. pristatant prekes Pirkėjo nurodytu adresu, jeigu užsakymo patvirtinimo metu prekė yra dalysmotociklams.lt sandėlyje, prekės pristatomos per 1 – 5 darbo dienas po apmokėjimo atlikimo, jeigu apmokant naudojamasi internetine bankininkyste, arba po patvirtinimo apie apmokėjimą iš banko gavimo, jeigu apmokama pavedimu banko skyriuje, arba po užsakymo pateikimo (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo), jeigu pasirinktas apmokėjimo grynais būdas;

4.9.3. jeigu užsakymo patvirtinimo metu prekės nėra dalysmotociklams.lt sandėlyje, su Pirkėju suderinamas individualus prekės pristatymo terminas: apie galimą pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas nurodytu el. paštu, Pirkėjui nesutinkant su nurodytu terminu, užsakymas atšaukiamas ir pirkimo – pardavimo sutartis konkrečios prekės atžvilgiu nutraukiama.

4.10.       Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, dalysmotociklams.lt gali būti laikoma atsakinga už pavėluotą pristatymą tik tuo atveju, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Lankytoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

4.11.     Prekės atsiėmimo sandėlyje metu Pirkėjas, priimdamas prekę pasirašo prekę lydintį dokumentą (siuntos priėmimo – perdavimo dokumentą, sąskaitą faktūrą ar pan.), tokiu būdu patvirtindamas, kad prekė jam perduota tinkamai. dalysmotociklams.ltsandėlyje nėra galimybių perkamų prekių apžiūrėti (išskyrus išorinę prekės būklę), išbandyti, kitaip patikrinti jų kokybės. Šiuo atveju laikoma, kad prekių pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, todėl Pirkėjui yra suteikiama teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 7 (septynias) darbo dienas po prekės gavimo (kitaip tariant, prekės apžiūrėjimas, išbandymas, kitoks prekės kokybės ir komplektiškumo patikrinimas atliekamas paties Pirkėjo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku). Prekės perdavimui dalysmotociklams.lt sandėlyje metu taikomos tokios pat prekės išorinės pakuotės apžiūros bei trūkumų įforminimo, taip pat kitos prekės priėmimo – perdavimo taisyklės, numatytos prekių pirkimo – pardavimo sutartyje.

4.12.     dalysmotociklams.lt atsakomybė už prekių kokybę, garantinis terminas ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra reguliuojami su Lankytoju (pirkėju) sudaromoje pirkimo – pardavimo sutartyje bei Svetainės skyriuje „Garantiniai įsipareigojimai“, kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles.

 

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1.   Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško dalysmotociklams.lt sutikimo.

5.2.   Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra dalysmotociklams.lt nuosavybė arba dalysmotociklams.lt juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

 

6. dalysmotociklams.lt atsakomybės ribojimas

6.1.   Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, dalysmotociklams.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2.   Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš dalysmotociklams.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

6.3.   dalysmotociklams.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

6.4.   Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog dalysmotociklams.lt nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

6.5.   Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, dalysmotociklams.lt niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

6.6.   Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad dalysmotociklams.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

7. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

7.1.   dalysmotociklams.lt visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2.   dalysmotociklams.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš dalysmotociklams.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas dalysmotociklams.lt serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.3.   Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1.   Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2.   Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, dalysmotociklams.lt pakeičia negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.3.   dalysmotociklams.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.4.   Šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

8.5.   Visi tarp Lankytojo ir dalysmotociklams.lt kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal dalysmotociklams.lt buveinės vietą.

0 produktai k porovnání PalyginimasParodykite palyginimus